Célingatlan :: Kecskemét Kecskeméti ingatlanok ingatlanközvetítés hitelügyintézés ingatlanfeladás Kecskemét lakás Kecskemét ingatlan Kecskemét telek

Cégünkről

Tisztelt Ügyfeleink!
A Célingatlan KFT megbízóival kötött 2011. 05 .01napja előtt kötött,még folyamatban levő, ingatlan eladásra és kiadásra  irányuló megbízási szerződések 5,és 6,os pontjait módosítani kívánja a megbízóinak előnyösen.Kérjük az érintett megbízóinkat, hogy a szerződés módosítása érdekében szíveskedjenek velünk felvenni a kapcsolatot,vagy a módosított szerződéseket a honlapunkról letölteni, és két példányban hozzánk eljuttatni.Amennyiben ingatlanukat időközben értékesítették,úgy kérjük haladéktalanul jelentsék be részünkre.Amennyiben a megbízókkal a fenti időpontot megelőzően kötött és még folyamatban levő szerződések írásbeli módosítása bármely oknál fogva mégsem kerülne sor, úgy a Célingatlan KFT egyoldalúan kötelezi magát arra,hogy a megbízóival szemben a megbízási szerződés fentiekben megjelölt pontjait a honlapon található szerződésmódosításban szereplő,a megbízói számára előnyös tartalommal fogja kezelni.

Célingatlan Kft.

Megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről a CélingatlanKft. (Kecskemét, Nagy Lajos király körút 28. Telefonszám: 30/943-6584, Adószám: 12908976-2-03), mint Megbízott– továbbiakban: Megbízott-,

másrészről: …………………………………………Lakcím:.....................................................................................

(szül. hely, idő: ……………….…...………, An.:…………..................szem.ig.szám:…………......…tel.:................)

mintMegbízó– továbbiakban: Megbízó– között a mai napon és helyen, közös akaratukkal az alábbiak szerint:

 1. Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza Megbízottat, hogy részére eladásra, cserére ( a megfelelőt aláhúzni) irányuló ingatlanközvetítői tevékenységet végezzen a Megbízó ( tulajdonát képező ………………………megjelölésű, természetben……..…………....………… szám alatt található ingatlan vonatkozásában. Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja.

 2. A megbízás tárgyát képező ingatlan irányára/csereértéke: ………………………….HUF/EUR

Alsó limitára: …………………………………….HUF/EUR

 1. Megbízó a Megbízott részére biztosítja a sikeres megbízás teljesítéséhez szükséges feltételeket, egyben Megbízó teljes körűen, minden korlátozás nélkül megbízza és meghatalmazza Megbízottat az ingatlan közvetítésével kapcsolatos eljárások során a Megbízó nevében és képviseletében történő eljárásra, valamint az ingatlannal kapcsolatos adatok és tények megismerésére. Megbízó az általa megadott, a megbízás tárgyát képező az ingatlanra vonatkozó adatok, tények és információk nyilvános felhasználására, illetve az érdeklődők részére történő továbbadására, valamint az ingatlanról készült fényképek és egyéb ismerethordozók által készített anyagok nyilvános elhelyezéséhez hozzájárulását adja. Megbízó köteles teljes körűen együttműködni a Megbízottal, tájékoztatja a meglévő ajánlattevőiről, a tárgyalások állásáról. 

 2. Megbízott vállalja, hogy az 1./ pontban megjelölt ingatlant számítógépes nyilvántartásba veszi, és nyilvánosan hirdeti azt. Megbízott elkészíti és hozzáférhetővé teszi az ingatlant bemutató ismertető anyagot saját internetes weboldalán. Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a megbízás mihamarabbi teljesítése érdekében más személyek, irodák közreműködését is igénybe vegye. Megbízott vállalja, hogy az érdeklődők számára – az érdeklődők adatainak egyidejű felvétele mellett – az ingatlanról tájékoztatást nyújt.

 3. Megbízottat az eredményes közvetítés esetén megbízási díj illeti meg. Felek megállapodása alapján teljesítettnek minősül a megbízás, ha Megbízó a jelen szerződés hatálya alatt, vagy annak megszűnését, megszüntetését követő 1 éven belül olyan személlyel, vagy annak a Ptk-ban meghatározott hozzátartozójával köt ügyleti szerződést, aki Megbízott közreműködésével szerzett tudomást az 1./ pontban megjelölt, jelen megbízás tárgyát képező ingatlanról, illetve annak adatairól, valamint a Megbízó elérhetőségéről. Teljesítettnek minősül a megbízás akkor is, ha a Megbízott által közvetített vevővel kötött jogügylet kapcsán az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező személy elővásárlási jogával él.

 4. Sikeres közvetítés esetén a megbízottat az alábbi közvetítői díj illeti meg:

- A közvetítői díj az ingatlan tényleges vételárának 3,5 %-a /+Áfa/, de minimum 100.000 Ft +Áfa

- Összegszerűen meghatározott közvetítői díj ………………………………… Ft + Áfa

 • A megbízási díj számításának vonatkozásában az ingatlan 1./ pontban meghatározott irányárától max. 10%-os eltérést fogadunk el.Megbízó a megbízási díjat az ügyleti szerződéskötéssel (adásvételi, csere) kapcsolatos első pénzmozgás (pl. foglaló, előleg stb.) alkalmával, készpénzben, egy összegben köteles Megbízott részére megfizetni.

 1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott az ingatlan adatbázisát folyamatosan egyezteti az illetékes ingatlan-nyilvántartásban található közhiteles tényekkel és adatokkal. Megbízó az ingatlanra vonatkozó hiteles adatokat közöl a Megbízottal. A Megbízó felel a Megbízottnak átadott, vele közölt adatok, okiratok valódiságáért.

 2. A Megbízó vállalja, hogy az ingatlanára vonatkozó, bármely vevővel kötött ügyleti szerződés megkötése előtt a vevő(k) megjelölésével, a szerződés feltételeiről írásban tájékoztatja Megbízottat, Megbízó tehát köteles Megbízott nyilvántartásával egyeztetni a vevő(k) személyét illetően. Ennek elmulasztása esetén a Megbízó köteles 50.000 Ft + Áfa, azaz ötvenezer Ft + Áfa összeget kárátalány jogcímén megfizetni a Megbízott részére.

 3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott által kiközvetített vevő az ingatlanra ajánlatot tesz, melyet a Megbízó elfogad, majd később Megbízó az eladási szándékától mégis eláll, ebben az esetben is sikeres közvetítésnek minősül az ügylet, s a Megbízottat megilleti a megbízási díj.

 4. A felek a jelen szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

 5. Jelen megbízási szerződés aláírás napjától kezdődően határozatlan ideig jön létre, azt bármelyik fél jogosult írásban felmondani. Amennyiben Megbízó a megbízást felmondja, úgy a Megbízott részére 30.000 Ft + Áfa, azaz harmincezer Ft + Áfa költségtérítést köteles fizetni. A megbízás adás-vétel, vagy csere miatt történő megszűnése esetén Megbízott költségtérítést nem számol fel.

12. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási díj teljes összegét akkor is teljes egészében kell megfizetni, ha az adatlapon felvett ingatlan csak résztulajdona, vagy meghatalmazással jár el és az ingatlan a Meghatalmazó tulajdona. Megbízó nyilatkozik, hogy amennyiben az ingatlan nem tulajdona vagy csak résztulajdona, a megbízás adására meghatalmazással rendelkezik. Amennyiben nem rendelkezik meghatalmazással, úgy a megbízás nélküli ügyviteléből közvetítői díjjal azonos kártérítést, sikeres közvetítés esetén a Megbízó köteles megfizetni.

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

14. A szerződő felek a megbízás teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő viták eldöntésére kikötik – pertárgy értékétől függően – a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Kecskemét, 2011. …………………………….

......……………........………………… ……..........………….....………………..

Megbízó Megbízott

.............……………………………… …………………….............……………

Tanu tanú 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről az Célingatlan Kft. (Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 28. Telefonszám: 06-30/943-6584., adószám: 12908967-2-03), mint megbízott– továbbiakban: Megbízott-,

 

Név: ….................................................................Lakcím: …....................................................................

 

szem.ig.szám: …..................................................Tel.: …..........................................................................

 

mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó – között az alulírott helyen, időben, tartalommal és feltételek szerint:

 

Megbízó megbízza a megbízottat a tulajdonában lévő alábbiakban körülírt ingatlan bérbeadásával kapcsolatos közvetítői tevékenységgel.

 

Az ingatlan adatai:

 

Ingatlan címe:.............................................................................................................................................

 

Ingatlan típus: …................................... alapterület/telek ….............................emelet: ….…...................

 

Helyiséglista: ….........................................................................................................................................

 

Erkély: …........................lift: …..........................................garázs: …......................................................

 

Közmű: ….................................................................................................................................................

 

Fűtés mód: …....................................................bútor: …..........................................................................

 

Megjegyzés: …..........................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

.......…....................................................................................................................................................

 

Megállapodás szerint a kiköthető bérleti díj: …....................... Ft/hó ........................kaució...................

 

1.A Megbízó a Megbízott részére biztosítja a sikeres munkavégzéshez szükséges feltételeket, egyben teljes körűen, minden korlátozás nélkül megbízza és meghatalmazza a megbízottat az ingatlan közvetítésével kapcsolatos eljárások során a nevében és képviseletében történő eljárásra, intézkedésre, valamint az ingatlannal kapcsolatos adatok és tények megismerésére. A Megbízó az általa megadott, az ingatlanra vonatkozó adatok, tények és információk nyilvános felhasználására, illetve az érdeklődők részére történő továbbadásra, valamint az ingatlanokról készült fényképek és egyéb ismeretet hordozók által készített anyagok nyilvános elhelyezéséhez hozzájárulását adja.

 
 1. A megbízást a Megbízott elfogadja. A Megbízott vállalja, hogy a megnevezett ingatlant irodájában számítógépes nyilvántartásba veszi és nyilvánosan hirdeti. Az érdeklődők számára – adataik egyidejű felvétele mellett – az ingatlanról a szükséges mértékben tájékoztatást nyújt.

 


 


 


 


 

3.Megbízottat eredményes közvetítés esetén közvetítői jutalék illeti meg. Felek megállapodás alapján az számít Eredményes közvetítésnek, ha Megbízó olyan féllel, vagy annak a Ptk-ban meghatározott hozzátartozójával köt szerződést, aki Megbízott közreműködésével szerzett tudomást az 1. pontban megjelölt, jelen megbízás tárgyát képező ingatlanról, annak adatairól, Megbízó elérhetőségéről.

 

4.Eredményes közvetítés esetén a megbízási díj összege a véglegesen kialkudott egy havi bérleti díj + Áfa, azaz …....................................+Áfa. A megbízási díj vonatkozásában a megbízásban megjelölt irányártól max. 10%-os eltérést fogadunk el. A megbízási díj az ügyletre vonatkozó szerződés, előszerződés, előzetes megállapodás, stb. aláírásakor esedékes, amelyet 2 napon belül köteles a megbízott részére egy összegben megfizetni.

 

5. A megbízás határozatlan időre szól és visszavonásig érvényes. A Megbízó vállalja, hogy a megbízás bármilyen okból történő tárgytalanná válása esetén három napon belül írásban értesíti erről a megbízottat a további költségek elkerülése érdekében.

 

6.A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott által kiközvetített bérlő az ingatlanra ajánlatot tesz, melyet a Megbízó elfogad, majd később bérbeadási szándékétól mégis eláll, ebben az esetben is sikeres közvetítésnek minősül az ügylet. Érvénybe lép a 4. pont, azaz az Irodát megilleti a megbízási díj.

 

7.A felek a jelen megbízási szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, illetve a jelen szerződést indoklás (felmondás okának egyszerű, rövid és tényszerű rögzítése) mellett mondhatja fel.

 

8.A Megbízó felel a megbízottnak átadott – megbízás teljesítéséhez szükséges – okiratok valódiságáért.

 

9.A szerződő felek a megbízás teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő viták eldöntésére kikötik – pertárgy értékétől függően – a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

10.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

 


 

Kecskemét, 2011. …....................................

 

 

 

....................................................... …...............................................

 

Megbízó Megbízott
Megbízási szerződés (eseti)

 

Amely létrejött egyrészről a CélingatlanKft. (Kecskemét, Nagy Lajos K KRT 28, Adószám: 12908976-2-03), mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott-,

 

másrészről: ………………………………………………………………………………………………...

 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………

 

(szül. hely: ………………………., szül. idő: ………………………, An.:……………………………….

 

szem.ig.szám:…………………………………) tel: ………………………………………………………..

 

mint Megbízó– továbbiakban: Megbízó– között a mai napon és helyen, közös akaratukkal az alábbiak szerint:

 1. Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza Megbízottat, hogy részére eladásra, cserére ( a megfelelőt aláhúzni) irányuló ingatlanközvetítői tevékenységet végezzen a Megbízó tulajdonát képező ………………hrsz.ú………………………………………………megjelölésű, természetben……………………………………………….……………………………………….. szám alatt található ingatlan vonatkozásában. Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja.

 

 1. A megbízás tárgyát képező ingatlan irányára/csereértéke: ………………………….HUF/EUR

Alsó limitára: …………………………………….HUF/EUR

 

 1. Jelen Megbízási szerződés eseti. Megbízott az 1. pontban megjelölt ingatlant kizárólag az alábbi személy, személyek részére közvetítheti:

Név:…………………………………………………………………………………………………………..

lakcím:………………………………………………………………………………………………………..

tel.szám: ……………………………………………………………………………………………………..

szem.ig.szám:………………………………………………………………………………………………...

 

 1. Megbízottat az eredményes közvetítés esetén megbízási díj illeti meg. Felek megállapodása alapján teljesítettnek minősül a megbízás, ha Megbízó a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt személlyel vagy annak a Ptk-ban meghatározott hozzátartozójával jelen eseti megbízási szerződés aláírását követő 1 éven belül köt ügyleti szerződést, Teljesítettnek minősül a megbízás akkor is, ha a Megbízott által közvetített vevővel kötött jogügylet kapcsán az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező személy elővásárlási jogával él.

 

 1. Sikeres közvetítés esetén a megbízottat az alábbi közvetítői díj illeti meg:

- A közvetítői díj az ingatlan tényleges vételárának 3,5 %-a /+Áfa/, de minimum 100.000 Ft +Áfa

- Összegszerűen meghatározott közvetítői díj ………………………………… Ft + Áfa

- A megbízási díj számításának vonatkozásában az ingatlan 2./ pontban meghatározott irányárától max. 10%-os eltérést fogadunk el.

 

 

6. Megbízó a megbízási díjat az ügyleti szerződéskötéssel (adásvételi, csere) kapcsolatos első pénzmozgás (pl. foglaló, előleg stb.) alkalmával, készpénzben, egyösszegben köteles Megbízott részére megfizetni.

 

 

7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott az ingatlan adatbázisát folyamatosan egyezteti az illetékes ingatlan-nyilvántartásban található közhiteles tényekkel és adatokkal. Megbízó az ingatlanra vonatkozó hiteles adatokat közöl a Megbízottal. A Megbízó felel a Megbízottnak átadott, vele közölt adatok, okiratok valódiságáért.

 

 

8. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott által kiközvetített vevő az ingatlanra ajánlatot tesz, melyet a Megbízó elfogad, majd később Megbízó az eladási szándékától mégis eláll, ebben az esetben is sikeres közvetítésnek minősül az ügylet, s a Megbízottat megilleti a megbízási díj.

 

9. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási díj teljes összegét akkor is teljes egészében kell megfizetni, ha az adatlapon felvett ingatlan csak résztulajdona, vagy meghatalmazással jár el és az ingatlan a Meghatalmazó tulajdona. Megbízó nyilatkozik, hogy amennyiben az ingatlan nem tulajdona vagy csak résztulajdona, a megbízás adására meghatalmazással rendelkezik. Amennyiben nem rendelkezik meghatalmazással, úgy a megbízás nélküli ügyviteléből közvetítői díjjal azonos kártérítést, sikeres közvetítés esetén a Megbízó köteles megfizetni.

 

 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

11. A szerződő felek a megbízás teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő viták eldöntésére kikötik – pertárgy értékétől függően – a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

 

 

 

 

Kecskemét, 2011. …………………………….

 

 

 

……………………………… ………………………………..

Megbízó Megbízott

 

 

 

……………………………… …………………………………

Tanu Tanu

  

Adatbázisunkban elsősorban Kecskeméti, és környékén található ingatlanokat kínálunk ügyfeleinknek. Irodánk foglalkozik még a kecskeméti ingatlanok mellett  közvetlen vagy közvetett úton befektetésre kiválóan alkalmas ingatlanokkal, albérlet közvetítéssel, jutalékmentes hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel, értékbecsléssel és  jogi ügyintézéssel.

Amennyiben Ön el szeretné adni ingatlanát, legyen az kecskeméti vagy Kecskemét környékén lévő családi ház, lakás, telek, tanya, ipari vagy vállalkozási célú ingatlan:
 • teljes körű, megbízható szolgáltatás, az ingatlan hirdetésétől az ingatlan eladásáig.
 • időt és fáradságot takarítunk meg Önnek
 • nem kell ingatlan hirdetésre költenie
 • az eladásra kínált ingatlan előnyös fotóit elkészítjük
 • megkíméljük Önt a folyamatos telefoncsörgéstől
 • megkíméljük Önt a felesleges látogatásoktól
 • kiterjedt kecskeméti ügyfélkör, regisztrált ingatlan keresők
 • segítséget nyújtunk az eladó kecskeméti és Kecskemét környéki ingatlan reális árának meghatározásába
 • az ingatlan ingyenes nyilvántartásba vétele
 • akár napok alatt vevőre találhat

Amennyiben Ön kecskeméti és környéki ingatlant vásárolna.

 • Díjmentesen segítünk Önnek megfelelő ingatlant találni
 • nem kell ingatlan hirdetéseket böngésznie
 • ingatlan vásárláshoz ingyenes hitelügyintézést biztosítunk
 • kedvezményes ügyvédi közreműködés

HA INGATLANT KERES VAGY KÍNÁL, FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL

CÉL INGATLANIRODA = MEGBÍZHATÓSÁG, MINŐSÉG, ÜGYFÉLKÖZPONTÚ INGATLANKÖZVETÍTÉS


tel: 30/943-6584, 76/509-609
                                   
Számunkra a legfontosabb, hogy ügyfeleink érdekeit, igényeit, céljait a legsikeresebben tudjuk megvalósítani. Ha ügyfeleink elégedettek szolgáltatásainkkal az számunkra a siker.


Web: www.celingatlan.hu